شما در برابر کامپیوتر بازی می کنند.
مشاهده قوانین.
شما نمی توانید پنج جنگی را ببینید.
در اینجا از آن برای پی بردن به محل کشتی های جنگی لازم است.
اگر شما یک کشتی پیدا کرده اند، شما می توانید به طور مداوم حمله.
هنگامی که شما می توانید کشتی را پیدا کنید، کامپیوتر را به حمله شروع می شود.
اگر شما موقعیت تمام جنگی پیدا کنید، شما می توانید یک پیروزی نهایی دست آوردن.
پنج مرحله وجود دارد.
به تدریج کامپیوتری قوی تر می شود.
با تمام معنی، سعی کنید برای به چالش کشیدن.